Vzhůru do roku 2022

Vzhůru do roku 2022

Vzhůru do roku 2022

David Kafka, Jirka Rauchfuss - co v ČR neminout v první polovině roku 2022

David Kafka
David Kafka

Co v ČR neminout v první polovině roku 2022

Být spolu u jednoho stolu
- Boží strategie k propojení srdcí a k vítězství

Bůh Otec tvoří srdečný vztah s národem a spojuje nás ve víře a lásce.
Chce v plnosti přebývat uprostřed nás.

Vytvářejte MÍSTA SETKÁNÍ, prostřete stůl, budujte nové vztahy, partnerství a sounáležitost.
Místa, kde se lidé svobodně sdílí a doplňují svými silnými stránkami.
Božím požehnáním pro národy je jedno Tělo, jeden Dům…a jeden stůl.

“...budujte dům…dejte se do díla, neboť jsem s vámi.” Ag 1,7 + 2,4


Přineste nebe na zem.

Podstata všeho a potenciál života spočívá v důvěrném společenství,
které mají lidé spolu a s Bohem ve vzájemné lásce.

Bůh dává milost pro vztahy a partnerství pro mocné oživení srdce Evropy.

Na co Pán Bůh v uplynulém období kladl důraz na národní rovině a co také mezi námi vykonal?
Přinesl zásadní smíření a prožívání jednoty Ducha svatého mezi ty, kteří se dříve nesetkávali.
Duch svatý nás vedl, abychom se vypořádali s 400 let starou ránou Bílé hory a provázel nás v předešlých letech prorockými slovy, že pro naši zemi nastal nový den a je čas přehodit výhybku a najet na novou kolej.
Je důležité sledovat, co dělá Duch svatý v národech v srdci Evropy. Přináší uzdravení, proměnu a Boží vládu do všech oblastí života.
Nadcházející půlrok vnímáme jako velmi důležitý pro praktický vstup do toho, co mezi námi Bůh koná.
Požehnání spočívá v tom, že Bůh vytváří společenství národů.

Boží strategií k vítězství je prostřený stůl. Ž 23,5

Duch svatý nás zve k naplňování největšího přikázání vzájemné lásky a toho, co nám Ježíš odkázal, že máme činit na Jeho památku.
Je klíčové, aby křesťané postupně směřovali k tomu, aby spolu lámali jeden chléb a pili z jednoho kalicha, jakožto účasti na těle a krvi Páně, bez překážek rozličných tradic (podle Mk 14,22-24 a 1Kor 11, 23-26).

Bůh chce od nás odejmout stres a posilnit nás na hostině, za kterou Jeho Syn plně zaplatil. Tak jako milující otec po návratu ztraceného syna nejprve udělal hostinu, aby svého syna cele obnovil a uzdravil vztahy ve svém domě.
Tak jako člověk, který nachystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Bylo tragické, že mnozí kvůli množství starostí a práce odmítli toto pozvání. Přesto se však dům naplnil stolovníky. 
Lk 14, 16 - 24
Tak jako řekl Ježíš svým učedníkům: "Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka než budu trpět."
Pán Ježíš nám svým utrpením především otevřel cestu do společenství s Otcem a do vřelých vztahů - na hostinu Beránkovu.
Takové společenství je podstatou pro život a proměnu národů.

Vztah působí synovství i bratrství.

Hlouběji porozumíme, že ze vztahu vychází život a Boží řešení.
Srdečné vztahy v nás vypůsobí postoj služebníka, kdy budeme moci společně sloužit Bohu a být nositeli požehnání v zemi.

Písmo říká, že ukrutníkovi je možné vzít to, co pobral a musí to několikanásobně nahradit. Vnímáme nastávající období jako čas milosti žít v navráceném duchovním dědictví a být požehnáním pro okolní národy.
Toto dědictví je možné popsat jako "obnovená jednota bratrská".

V Božím srdci je krásný záměr pro celý náš národ - být s námi ve vztahu.
Chce přebývat uprostřed nás ve vztazích vzájemné lásky.
Jak je psáno: Tvá země se vdala. Iz 62, 4
Svatba probíhá na hostině u jednoho stolu. :)

Jiří Rauchfuss a David Kafka
29.12. 2021

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej bod do mapy Podpoř projekt