Aktuální prorocká poselství

Slova povzbuzení Národního prorockého stolu - zima 2023

Jiří Rauchfuss (Roudnice n.L.)

NÁRODNÍ PROBUZENÍ ÚCTY 2024
Národní duchovní obnova je a bude spojená
s probuzením vzájemné úcty a společné služby Bohu

Klíčová slova tohoto několikaletého období proměny:

1. SMÍŘENÍ -  RODINA/ÚCTA - PROBUZENÍ - MISIE
Všimli jsme si, jak v uplynulých letech dával Bůh důraz na smíření Božích dětí a přiváděl je do vzájemného společenství v Ježíši Kristu.

Mnozí se začali sbližovat, společně ctít Otce jako bratři a sestry a společně sloužit.

Mnozí pocítili nový zápal lásky k Bohu a k bližnímu a nový zápal víry v probuzení, Bůh jedná uprostřed svého lidu.

Vnímáme naše společné poslání nést evangelium, sloužit lidem dary milosti a být opět národem misionářů.

Bůh pozvedá v naší zemi Boží Rodinu, církev jako jedno Tělo propojené Duchem svatým, která ponese dobrou zprávu a bude příkladem vzájemné lásky a úcty svému i okolním národům.

Buď součástí hnutí úcty a proměny národa evangeliem.

2. ZEMĚ JE PŘIPRAVENA
Celá ČR se vším, co je na ní, toužebně vyhlíží zjevení slávy Božích synů.  (podle Ř 8, 19)

Vnímal jsem svým duchem, jak celá naše země - živá i “neživá” příroda odpovídá, těm, kdo činí vůli Otce:
“Vidím, slyším a toužebně vyhlížím vaše jednání ve víře a lásce.
 Jsem připravená vydávat život a mnohý užitek. Urodí se, co tu ještě nebylo.”

“Vykvetl květ národa českého, krásný květ národa českého,
vykvetlo to, co tu ještě nebylo.
Květ plný lásky a spásy.
Krásný a voňavý, krásný a voňavý,
Boží krví.” (prorocká píseň od nejm. autorky z 9.12. 23)

 

Lia Daňková (Praha)

Pokračuje Boží propojování lidí, a ta propojení se postupně mění v blízkost (církev jako Boží rodina). Bůh nás učí úctě a vnímavosti vůči druhým. Nebojme se jinakosti.
Vstupování církve do nových věcí se zrychluje - věci přicházejí rychleji, než bychom čekali, proto se potřebujeme zpomalit a velmi bděle vnímat, co Bůh dělá, abychom mohli reagovat, vstoupit do věcí, které On připravil.
Bůh snímá z církve smutek a chystá ji na svatbu, obnovuje svůj záměr pro ni, otevírá před ní dveře, učí ji žít výhradně z něj, spoléhat výhradně na jeho zdroje (nepomáhat si jinými zdroji, ani vlastní rozumností).

 

Jiřina Hlávková (Česká Lípa)

Obnova rodiny Božích dětí, obnovení rodiny v národě, obrácení srdcí rodičů k dětem a dětí k rodičům (otců k synům a synů k otcům)
Bůh nám posílá učitele spravedlnosti a dává pozdní déšť, zaslíbení o vylití Ducha, mladá generace (Joel 2,23-3,2)
Kdysi zamrzlá země, vidění ČR v ledu, roztála, ohníčky na různých místech.
Přicházející probuzení, příprava otců a matek v církvi.
Pán chce navracet ztracené ovce do svého ovčince, své rodiny.

 

Katrin Novotná (Sušice)

Pro tento čas vnímám zvlášť, že Bůh přichází do národa a že hledá místa, kde může přistát. Ta místa jsou naše srdce a naše vztahy, naše obecenství. On touží po své nevěstě a přeje si, aby se v nás probudila opravdivá, vášnivá touha po Něm.

Zároveň vnímám, že Bůh má lidi, kteří jsou připraveni vstoupit do Jeho dění a že to mohou být lidé, se kterými bychom my přirozeně tolik nepočítali.

 

Anna Marie Světlá (Brno):

Zjevit Otcovo srdce!
Slova od Otce:
"Chci Tě mít na svém srdci!
Povolávejte - uvolňujte neustále LÁSKU do srdcí Českého národu- lidu, rodin, ať je tato láska zapečetěna v jejich srdcích.
Uvolňujte lásku k Mým dětem...
Láska láme okovy."


David Kafka (Ústí nad Labem)

V poslední době opakuje Pán nad naším národem slovo ÚCTA. Vnímám, že úcta souvisí s nasloucháním srdci sourozence o to víc, o kolik jsou jeho vjemy odlišné od těch našich. Má cenu se shromažďovat mezicírkevně, mezigeneračně, napříč dary...
Další důraz je na slově RODINA a v současnosti je veliký tlak na zpochybnění jejího Božího modelu. Vnímám, že ale neustále musíme zdůrazňovat, že naše různá uskupení novou rodinu nevytváří. Jen Bůh je Tvůrcem skutečné rodiny, my bychom měli všem sourozencům jen pomáhat vzpomínat, že do té rodiny už byli dávno Otcem přizváni. Ani po evangelizacích lidi neadoptujeme do jakýchsi svých rodin, ale přivádíme je k jistotě, že Bůh je do rodiny skrz svého Syna už dávno navrátil. Vztahy mezi adoptovanými dětmi jsou vztahy nevlastních sourozenců, a tak se k sobě také chovají, ale tady jsme sourozenci praví, a tak se k sobě také musíme chovat.


Jan Beneš (Praha)

Probuzeni je “na stole” a my je máme přijmout (a připravit se tam, kde připraveni nejsme).
Důležité je pokračování cesty jednoty (jít společně jako rodina), chránit jednotu a společné uctíváni Otce na národní úrovni.

To, že jsme SPOLEČNĚ před Otcem, je víc, než dobrý program, projekt, vyučování, plány... Bůh nás chce obejmout všechny najednou, což nejde, nejsme-li spolu.

 

Radka Vicari (Praha)

Vnímám, že Bůh mluví o přicházejícím probuzení. Církev není cele připravena.
Přípravu vidím v tom, že budeme vytvářet prostředí, kde Bůh bude uzdravovat lidská srdce❤️, uzdravovat celé rodiny👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦.
Důraz na osobní vztah s Bohem, intimita, učit se důvěřovat Bohu celým “uzdraveným”❤️.
Důležitá jsou setkávání, na kterých vyjadřujeme, že JSME RODINA, a vyučování o rodině, přibývání ve chvalách, čekání na nebeského Otce, vystavovat se jeho působení, přítomnosti.
Uzdravená církev, plná zdravých rodin přinese uzdravení do naší země, bude bezpečným místem pro nově příchozí ze světa do rodiny Boží církve.
Dále vnímám, že Bůh má na srdci Rusko a chce si použít nás, náš národ k povzbuzení Božího hnutí v Rusku.
Tedy PROBUZENÍ, RODINA a RUSKO.

 

 

Červenec, srpen 2023 - povzbuzení od Národního prorockého stolu

1. INVESTUJ DO MANŽELSTVÍ!
Vnímáme, že nám Pán ukazuje, že právě investice do našich vlastních manželství je vedle postních řetězů a modliteb, petic či oslovování poslanců velmi důležitá strategie duchovního boje v otázce hrozby redefinice původního Božího významu slova MANŽELSTVÍ. Ptejme se, jak a čím mohu do manželství investovat.
Stále je možné se připojit k modlitebně - postnímu řetězci zde i k petici zde.
2. PROPOJENÍ MĚST: 
Vícekrát se opakoval vjem vagonů tažených jedním směrem, které vykreslují města, která jsou vzájemně propojená a průchozí. Rozumíme tomu tak, že Bůh klade důraz na vzájemnou podporu a propojení měst a vzájemné propojení lidí v jednotlivých městech k duchovnímu dobývání. Věříme, že nadále trvá Boží čas k prostírání stolů v jednotlivých městech, aby se u nich Boží lid napříč církvemi či národy... scházel, v úctě si naslouchal, smiřoval se a jeden poznával srdce druhého. Ve vlaku existuje i předpoklad jídelního vozu.
3. PROROCI A EVANGELISTÉ:
Věříme, že Pán volá k zaměření na vzájemné propojení těchto dvou služebností opět v hloubce srdce a naslouchání.
4. IDENTITA
Máme za to, že je třeba mít se napozoru před útokem na to, kým skutečně v Božím království jsme. Mluvme o tom, povzbuzujme se v tom a také hledejme před Pánem, jak se naše osobní identita v Kristu dotýká té, co v sobě nese náš bratr či sestra.
5. OBRAZ ZLATÉHO KALICHA
Obraz zlatého kalichu, který je mezi lidmi podáván, byl zpřesněn snem, ve kterém opakovaně zaznívalo: Večeře Páně je atomová bomba. Máme za to, že ve společenství Večeře Páně mezi veškerým Božím lidem má náš Bůh  svou tajnou klíčovou zbraň. Hledejme v Duchu, jak se této zbraně zmocnit a jak ještě více tento fenomén odtajňovat v těch nejhlubších rovinách.

Stále jsou aktuální modlitby za vody v ČR. Info zde.

Květen a červen 2023 - slovo povzbuzení a výzvy od Národního prorockého stolu

Ať v naší zemi vznikají nové radostné písně k oslavě Boha, které uvolní vděčnost a sílu pro nové dobré věci.

Výzva k žehnání a modlitbám za vodní toky - odkaz na stránku zde

Uchopme a prožijme společně hlouběji smíření, které Otec koná v zemi.
Smíření nás přivádí na jedno místo, do společné oslavy Ježíše Krista a nesení evangelia národu.
Bůh dlouhodobě ukazuje aktuálnost shromažďování celé Boží rodiny napříč společenstvími. Je třeba toto prakticky přesunout do našich jednotlivých měst a regionů.

Scházejme se pravidelné v úctě, naslouchejme si, prostřeme stoly, vytvořme zde místo pro hledající.

Obraz národa jako Lípy srdčité, kde v bohaté koruně je mnoho listů ve tvaru srdce pospolu. Nebeský Otec svolává své děti k sobě, aby spojil srdce v jednotě a svobodě Ducha svatého.

Věnujte pozornost rodině. V rodině a manželství se zjevuje nebeský princip pro vztahy. Věnujte čas své rodině a modlitby a pozornost dění v národě ohledně manželství a rodiny. Připojte se k postně-modlitebnímu řetězci za zachování definice manželství, jako trvalého svazku muže a ženy - Zde

Přijali jsme několik slov o možném jaderné katastrofě v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Vnímáme potřebu nebýt ve strachu, ale zůstat v bdělé stráži.
Žehnáme spolupráci přímluvců na mezinárodní úrovni. Primárně Rusko, Ukrajina, USA.

Ve věci současné situace v Rusku zazněl sen o modlitbě za uvolnění svobodných voleb (viz odkaz)

Březen 2023 - slovo od Národního prorockého stolu

Čas smíření a společenství v Ježíši Kristu
Věnujte pozornost SMÍŘENÍ a vzájemnému SPOLEČENSTVÍ Božích dětí v ČR. "Nechte děti jít ke mně"
Bůh /mluví k srdci národa-/ mluví ke svým dětem v ČR, které utvrzuje v jejich identitě založené na Ježíši Kristu v Duchu synovství. Bůh Otec svolává své děti, V RÁMCI MĚST a všude kde žijí, do vzájemného společenství. Aby obnovil a propojil jejich srdce pro zjevení Jeho království v národě.  Je čas toto volání z Božího srdce k uzdravení země neminout. Otec chce přebývat uprostřed svých dětí a dát jim své království.
"Nechte děti a nebraňte jim, jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské " Mt 19,4.  Svolávejte Boží děti do úzkého (neformálního) společenství s dětskou jednoduchostí a radostí - Prostírejte stoly a nechte se vést Tím, který ukázal na cestu k Božím pokoji. "Tolikrát jsem vás chtěl shromáždit pod svá křídla..."

Společné shrnutí naslouchání pro rok 2023 (leden, NPS)

Duch svatý bude nadpřirozeně propojovat křesťany s různými názory a přesvědčením a propojovat jejich srdce. Vytvářet síť napříč církvemi, denominacemi a hnutími. Tato síť bude evangelizační, strážcovská a prorocká. Díky pevným vztahům bude pevná, jak pro množství ryb, tak aby unesla tíží těžkých dnů a přicházejících otřesů. Kromě jiného mnozí prostřednictvím této sítě uvidí a zakusí nově Boží milost a lásku.

Jiří Rauchfuss

David Kafka

Pavel Kutina

Vstup mužů do chval a uctívání tancem. Nový mocný rozměr uctívání Boha. Probouzení církve jako armády.

Eva Václavíková

Bůh Otec je dobrý, chce žehnat. Naše oči mají být zaměřeny na Něj, nikoliv na zlé zprávy. Bude to Dobrý rok (nelekáme se zlé zprávy). Bůh bude pozvedat identitu národa a posílat apoštoly do jiných národů. Vnimam poddávat Pánu finance státu a národní bohatství, ať Pán spravuje a vládne.

Pavla Markupová

Bůh bude jednat v našem národě. Vnímám, že přijde vylití Ducha svatého, ale my se musíme naučit spolupracovat s Bohem. Když se to stane, začne Boží jednání v městech Plzeň, Praha, Liberec, Ostrava, Zlín, Kroměříž, Znojmo. Čistá a svatá nevěsta má autoritu vymezit hranice a zakázat nepříteli, aby ničil na jejím území. Bude to rok Božího navštívení církve a učení se chodit v Boží moci a autoritě.

Lia Daňková

Duch svatý nadpřirozeně sjednocuje Boží syny, dává jednotu tam, kde přirozeně není možná kvůli veliké různosti. Ukazuje, z čeho se konkrétní člověk potřebuje stáhnout, pomáhá mu s tím, a spojuje ho s dalšími pro společný záměr, který souvisí se zjevením Božích synů, a to s sebou nese také projevení Boží moci, velikosti. A ta jednota má na sobě zvláštní požehnání, které souvisí s evangelizací. Spojení Božích synů jde zevnitř, přes srdce, pramení z osobního velmi blízkého vztahu s Pánem. A je v tom také velmi významná pokora a žití zcela vírou (beze strachu). Také vnímám tento rok jako rok přípravy (jako spíš bezprostřední přípravy než nějaké rozsáhlé dlouhodobé), aby byli Boží synové připraveni zareagovat na příležitosti, které se objeví. Zahrnuje pomoct vrůst Božím dětem do většího, snazšího rozpoznávání Božího hlasu a zároveň ten prorocký rozměrem vnímám nějak propojený s uzdravováním.

Jiřka Hlávková

Příprava na sklizeň, která přichází skrze spojení Božího lidu. Ježíš spravuje sítě k rybolovu-propojeni, vztahy mnozí v církvi jsou přepracování, Pán nás zve k sobě k odpočinku rok mnohých otřesů a turbulencí Ag. 2,6 Pokračuje otřásání národy a zjevení slávy Božích synů. Iz 60 Povstaň a rozjasni se...temnota přikrývá zemi...

Marcela Bradová

Syšela jsem anglicky "roller coaster" = rok 2023 bude jako jízda na horské dráze, čas velkých výkyvů a náhlých zvratů, ale s Bohem to zvládneme a můžeme být pokojní; aktuální je Žalm 23, zejm. že Bůh nám prostírá stůl před očima nepřátel; je čas školy - učit se, ale přitom už i učit, pomazání pro otevření nových škol, učit národy, čas vyjít do národů; nakrátko čas zkoušek víry, 1.Petrův 1:6-7, ale Boží plán je rozkvět našeho národa; probuzení, je čas zasahovat města, Bůh chce hojně vylévat svého Ducha Svatého.

Petr Trantina

Hluboké Propojování srdcí napříč církvemi a různými hnutími. Vyhlížet, vnímat co Bůh připravuje v nebi a přinášet to na zem.

Petr Šimmer

Na silvestra při modlitbě, na co se soustředit v roce 2023 mi přišel obraz : naplno otevřená dvířka u bubnových kamen a k tomu slova - má-li obsah v kamnech vydat potřebné teplo ( ovoce ), je potřebí umožnit plný tah v kamnech. Otevřete se naplno vanutí Ducha sv. , který rozhoří uložené Boží slovo v srdci, kterého jste plni. Bude-li to jen přidušené, bude to pouze čmoudit a hněvat blízké lidi.

Den před nasloucháním vidění H.Soryala pro rok 2023 jsem žádal Pána,zda by mi také nepředal něco málo k doplnění celospolečenského vidění.A přišel mi obraz parní lokomotivy se slovy : co je hybnou silou ? Zvolal jsem : pára. Pak následovalo vysvětlení. Aby vznikla síla páry,je potřebí naplno roztopit pod kotlem, aby pak z pasivní vody tj. Boží slovo uložené v našem srdci,vznikla dynamická pára (tj. plyn či duch ). Potřebuje to přítomnost ohně Ducha svatého.,

Z obou obrazů mi vyniká, abychom v roce 2023 naplno počítali s vanutím Ducha svatého, který nás převede přes dobré i neklidné dny. V našem srdci je uložené Boží slovo, ale je zpravidla pasivní, nenese ovoce. Dovolme, aby Duch svatý uchvátil dané slovo v našem srdci a projeví se ovoce.

Reinhard Hirtler

Hany Soryal

Mark Hemans

Fabian Blaszkiewicz

Přidej se

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Buď informován Přidej bod do mapy Podpoř projekt