Spojeni v modlitbě a chvále

Zde naleznete, co aktuálně a shodně vyplývá z vašich příspěvků (aktualizace 25.03.2020).

Nasloucháme Bohu - formulář

Přidejte se také k modlitební výzvě za naši zemi.

Důležité vjemy z modliteb můžete zaslat pomocí formuláře (tlačítko vpravo).

Slova budou rozsouzena týmem složeným z několika církví, to zásadní se objevuje níže na těchto stránkách.

Poznejme Boha jako milujícího Otce a naučme se modlit novým způsobem

…během našich modliteb přišla výzva, abychom žádali Ježíše, aby nás naučil modlit se. Tedy už žádné úkolování Boha.. je čas modlit se novým způsobem, více ze srdce, než z hlavy.”

“…Bůh náš národ vyhlíží jako milující Otec s otevřenou náručí.”

"Když se modlíte, říkejte: “Otče…” (Lk 11:2)"

Bůh mluví k srdci svých dětí a otřásá vším co je otřesitelné

"Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci ČR (Jeruzaléma), volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo; pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo; protože Hospodinova ústa promluvila. (podle Iz 40:1-5)"

"Přebývání v Boží blízkosti, ve chvále, Slově a v lásce přinese NOVÝ ZAČÁTEK."

"Rok 2020 bude rokem „přehození výhybky“. To znamená velkou příležitost "změnit kolej" pro náš národ... Církev bude odpovědí."

Církev v hodině zkoušky zjeví živého Ježíše Krista

“Hodina zkoušky prověří Boží lid, ale Jeho věrní zvítězí.”

"...je čas církve, která bude zjevovat živého Krista. Církve podle vůle našeho Otce a Pána. Církve, která vstoupí do všech zaslíbení!"

“Bůh chce zjevit sám sebe. Vše je o Ježíši Kristu.” 

"...celé nebe je připravené a čeká na Boží lid, kdy opustí smýšlení tohoto světa a zaměří se na věci Božího království."

dále Připravujeme

Dům modlitby a chvály pro ČR a Fórum

Platforma pro hlubší spojení modlitebních skupin a jednotlivců.

Fórum, které umožní propojení křesťanů v oblasti jejich zájmu/vlivu. (modlitebně i prakticky)

Sledujte tento web, či náš FB:  https://www.facebook.com/ceskobohu

Přidej se

Měj přehled, kde se ve tvém okolí křesťané společně setkávají. Buďme spolu.

Chci se přidat